Nákupní košík

V košíku nemáte žádnou položku

Zobrazit košík
Přihlášení

Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ujednání

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Enevita s.r.o., sídlem Horní Studénky 41, 789 01 Zábřeh, IČO: 19224001, DIČ: CZ 19224001, email: info@prirodniprodukty.cz, tel. 739 786 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 92176 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.prirodniprodukty.cz.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, jejich znění může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Je-li jako kupující spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, řídí se právní úprava smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím ustanoveními o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ObčZ") a zákonem  č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

Je-li na straně kupujícího subjekt odlišný od spotřebitele, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami taktéž ObčZ, ustanovení na ochranu spotřebitele se nepoužijí.

Archivace smluv a informace o technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření  za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z následujícího textu obchodních podmínek, kde je proces vedoucí k uzavření smlouvy srozumitelně popsán.

V případě nejasností může spotřebitel kontaktovat prodávajícího, který mu jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy vysvětlí. Kupující má dále právo žádat prodávajícího o opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky, prodávající chyby opraví bez zbytečného odkladu.

Uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní internetového obchodu www.prirodniprodukty.cz. Kupní smlouvu lze uzavřít také jiným způsobem po vzájemné dohodě smluvních stran, např. prostřednictvím emailové nebo telefonické objednávky.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká její akceptací prodávajícím, tzn. doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávkovém formuláři

Informace nutné k uzavření smlouvy:

Informace nutné k uzavření smlouvy jsou poskytnuty veřejně, určitým a srozumitelným způsobem prostřednictvím obchodních podmínek prodávajícího. V případě jakýchkoliv nejasností může kupující kontaktovat prodávajícího, který mu bezodkladně jeho dotazy zodpoví.

Cena zboží uvedená v kupní smlouvě je platná v době uskutečnění objednávky a zahrnuje DPH . V případě akčního zboží je uvedená cena platná do vyprodání zásob, není - li stanoveno, že cenová nabídka platí pouze pro omezenou dobu.

Platba: Cenu lze uhradit v hotovosti při osobním převzetí zboží, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo prostřednictvím platební brány ComGate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bližší informace o platbě prostřednictvím platební brány ComGate


Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu platby kartou nebo platebními tlačítky bank. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle platbu.
Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány
prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny
platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze
informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních
údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,
které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným
subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Více informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank  naleznete zde:
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

•Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s.  pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náklady na dodání zboží: Společně se samotnou cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na dodání zboží, které se skládají z poštovného (99 Kč) a dobírečného (40 Kč), které činí celkem 139 Kč. Dodání zboží uskutečňuje jako dopravce spol. DPD nebo Zásilkovna (Packeta). Zboží je možné zaplatit také prostřednictvím výše uvedené platební brány Comgate,kdy odpadá dobírečné nebo po předchozí domluvě převodem na bankovní účet,kdy takzéž odpadá platba dobírečného.  V případě nákupu zboží nad 1.999,- Kč včetně DPH se náklady na dodání zboží kupujícímu neúčtují. Stejně tak odpadají náklady na dodání zboží v případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího na adrese Masarykovo náměstí 19/18, 789 01 Zábřeh nebo Hlavní třída 13/3, 787 01 Šumperk.
Zboží je možné vyzvednout na kterémkoliv z výdejních míst DPD ParcelShop nebo Zásilkoven
(popř. Z-BOX). Cena za dodání zboží na výdejní místo je v tomto případě 59 Kč (+ 40 kč v případě platby v hotovosti na místě za dobírečné).

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. internet) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Možnost odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Spotřebitel (viz výše) má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu  do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak učinit, musí vrátit zboží nepoškozené  a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Odstoupit od smlouvy lze zpravidla písemně nebo po domluvě s prodávajícím také jiným způsobem. Před expedicí zboží lze od kupní smlouvy také odstoupit také prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Zboží musí být navráceno v původním stavu, nepoškozené a neopotřebené. V opačném případě bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí všechny přijaté peněžní prostředky poskytnuté kupujícím - spotřebitelem  nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, v hotovosti nebo inkasní složenkou. Odstoupí - li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází zejména ze zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Reklamaci, jakožto akt uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků a služeb, lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. 

Záruční doba

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Je - li na prodávaném zboží, jeho obalu, návodu k němu připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy (než-li v ObčZ) uvedena doba, po kterou lze zboží použít, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží začne záruční doba běžet znovu od převzetí věci kupujícím.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Záruka:

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), viz. níže. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod k obsluze zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi řídit.

Záruka se nevztahuje zejména na tyto případy:

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
  • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu.

Rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad  a dále, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující věc podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Zejména by měl bpřekontrolovat spolu s dopravcem při dodání zboží stav zásilky (poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Důsledky vady:

Podstatné porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.Nezvolí-li kupující své právo včas, má stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Lhůta na vyřízení reklamace:

Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Smluvní strany se mohou dohodnout na lhůtě delší.

Uplatnění práv

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Enevita s.r.o., Masarykovo náměstí 19/18, 789 01 Zábřeh (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese info@prirodniprodukty.cz či prirodniprodukty@email.cz.

Závěrečná ustanovení:

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (např.úmyslně opakovaně nepřevzaly objednané zboží).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Vyhledávání Vyhledat zboží

Copyright © 2000 - 2024 PrirodniProdukty.cz. Všechna práva vyhrazena. Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz.

Generováno: 0.19 s.